АРУУ II

Аруухан.

Ижил үг:

АРУУ I

АРУУ III:

АРУУ IV