АРХАГ II

Хүн, амьтны залхуу, хашин хойрго: архаг залхуу (хэт залхуу, угийн залхуу), архаг дэлгэрэнгүй... (угийн залхуу, хөшүүн).

архаг залхуу

хэт залхуу, угийн залхуу

архаг хойрго

угийн залхуу, хөшүүн

Ижил үг:

АРХАГ I

АРХАГ III

АРХАГ IV