ӨГӨЛЦӨХ

1. Ямар нэг хэрэг явдлыг хамт үйлдэх; өгөлцөх авалцах [хоршоо] (а. Тухайн зүйлийг хамтран хийх; б. дэлгэрэнгүй...


2. Бие биедээ өгөх, харилцан солилцох; өгөлцөх юм (харилцан солилцох зүйл) - Эд бараагаа хоорондоо өгөлцөх болов. дэлгэрэнгүй...

өгөлцөх авалцах а. Тухайн зүйлийг хамтран хийх; б. Өөр хоорондоо ямар нэгэн зүйлийн тооцоотой байх
өгөлцөх юм харилцан солилцох зүйл