өгөлцөх авалцах
а. Тухайн зүйлийг хамтран хийх; б. Өөр хоорондоо ямар нэгэн зүйлийн тооцоотой байх