ӨГӨГДӨХ

1. Юмыг нөгөө этгээдэд дамжуулах: хүнд өгөгдөх (хэн нэгэнд дамжигдах);


2. Урьд өмнө дурдагдаж яригдсан байх: өгөгдсөн сэдэв (өмнө дурдагдсан сэдэв).

хүнд өгөгдөх хэн нэгэнд дамжигдах
өгөгдсөн сэдэв өмнө дурдагдсан сэдэв