өвчингүй байх
бие махбодын үйл ажиллагаа хэвийн байх