ӨВЧЛӨХ

Өвчтэй болох, өвчин тусах - Будаалга дайллагын нэгэнд оролцоод... хүндээр өвчлөн хэвтжээ. дэлгэрэнгүй... өвчлөх зовох [хоршоо] (бие зовуурь шаналгаа ихтэй болох).