өвч тоноглох
аливаа зүйлд тоног чимэглэлийг бүрэн хийх