ООЧЛОХ

Байн байн оочих: халуун цай оочлох (халуун цайг хурдан хурдан сорж уух).