олдоц багатай бараа
олдох боломж бага, ховор бараа