эрт үеийн олбор
эрт үеийн хүмүүсийн эдэлж хэрэглэж байсан зүйл