ОЙРХОГ

Ой мод элбэг: ойрхог газар (ой мод ихтэй газар).