ОВСГООТОЙ

Овсгоо бүхий: овсгоотой нүүж хожих (шатар тоглохдоо оновчтой, ухаалаг нүүсээр хожих) - Манай дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.