ОВТОЙ

Ов мэх, авхаалж самбаа ихтэй: овтой сэргэлэн хүн (нөхцөл байдлыг зөв ухан ойлгож, тухайн байдлаас дэлгэрэнгүй...

овтой сэргэлэн хүн нөхцөл байдлыг зөв ухан ойлгож, тухайн байдлаас түргэн гарч чадах ухаалаг, сэргэлэн хүн
овтой овсгоотой арга заль ихтэй
овтой самбаатай байдлыг ашигтайгаар эргүүлэх гүйлгээ ухаан, авхаалжтай
овтой чадалтай арга заль, мөнгө төгрөг ихтэй
орон байртай нь олзвор их, овтой зальтай нь хонжвор их арга заль, самбаатай хүн хожих гэсэн санаа