ОВХГО

овхго овхго (суурь муутай, өндөр зүйлийн байн байн хөдлөх нь).