ОВЦОГ

овцог довцог [хоршоо] (хэсэг бусаг, овгор товгор газар).