ОГДГОР

Хэвийн хэмжээнээс богино, охор байдал: огдгор дээл (богинохон хормойтой дээл) - Огдгор шар дэлгэрэнгүй... Л.Содов. Хаврын нар., огдгор сүүл (охор, оодон сүүл).

огдгор дээл богинохон хормойтой дээл
огдгор сүүл охор, оодон сүүл