ОВТОХ I

Ов хөдлөх, ов гаргах: овтон шалгаах (ямар нэг зүйлийг мэдэхийг ихэд хүсэж ов гарган ээрэх) - дэлгэрэнгүй...

овтон шалгаах ямар нэг зүйлийг мэдэхийг ихэд хүсэж ов гарган ээрэх
явдалд яарах хэрэггүй, ялд овтох хэрэггүй нэгэнт төрийн хуулиар шийтгэгдсэн бол мэх гаргах хэрэггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ОВТОХ II