овоодойн бүч
овоодой малгайн ар талд унжин байх нарийн бөс даавуу