овгийн нэр
гарал нэг, ясан төрлийн холбоо бүхий хэсэг бүлэг хүмүүсийн үе уламжлан хэрэглэдэг нэр