овгийн байгуулал
нэг удам угсаанаас үүсвэртэй, ясан төрлийн холбоо бүхий бүлэг хүмүүсийн нэгдэл хүй нэгдлийн байгууллын эх үүсвэр