ОВИЛГОГҮЙДЭХ

Овилгогүй зан байдалтай учир зохисгүйдэх.