ОВД

1. Саадагны амсарт арьс, эсгийгээр зааглан хийсэн зэв, сум дүрэх нүх;


2. Бууны сум хийх олон жижиг нүх - Кубань, Донын хасаг хувцасны энгэрт тусгайлан оёж хийнэ.