ОВГО

овго овго (овгор зүйлийн байн байн хөдлөх нь).