ов ондоо харагдах
жишин харьцуулж буй зүйлүүд өөр хоорондоо ямар ч төсгүй, огт өөр үзэгдэх