НАМТГАХ II
Дууг чимээг ихэд нам, аядуу болгох.
Ижил үг:

НАМТГАХ I