НАМТГАХ I

Нам болгох: дэрээ намтгах (дэрээ нам болгох).

Ижил үг:

НАМТГАХ II