НАМУУРХАГ I

Намуун байдалтай.

Ижил үг:

НАМУУРХАГ II