НАМУУРХАГ II

Намуу цэцэг шиг.

Ижил үг:

НАМУУРХАГ I