НАМБАГАРДАХ

Хэтэрхий намбагар болох, хэтэрхий намбагар болсноос зохисгүйдэх.