НАМБАЛАГ

Намбатай: намбалаг хүн (намба төрхт‎‎эй, төлөв төвшин хүн).