НАМБАГАРХАН

Нэлээд намбагар: намбагархан бүсгүй (нэлээд намбагар бүсгүй).