НАВТГАРХАН

Нэлээд навтгар: навтгархан өвгөн (намхан биетэй өвгөн).