НААЛДАСХИЙХ

Наалдах маягтай болох, бага зэрэг наалдах.