наагуур хүн
ажил хэрэгт хөнгөн хуумгай ханддаг хүн