НААГУУРЛАХ

Юмыг хөнгөн, хуумгай авч үзэх, үйлдэх: наагуурлах маягтай байх (хэрэг явдалд хөнгөн хуумгай хандах дэлгэрэнгүй...