МЭЛМИЙ
/ хүндэтгэл /

1. Нүдний хүндэтгэл нэр: мэлмийгээ аних (нүдээ аних), мэлмийгээ нээх (нүдээ нээх, дэлгэрэнгүй...


2. Нүдний алим.

мэлмийгээ аних нүдээ аних
мэлмийгээ нээх нүдээ нээх, харах
мэлмий булингартах нүдний хараа муудах
мэлмийд гэгээ орох хараа орох
мэлмий чилээх нүд чилээх
мэлмий гийх төрөх, мэндлэхийн хүндэтгэл