МЭЛМИЙТ
/ хүндэтгэл /

Мэлмий бүхий - Гурван мэлмийт Шивын инээдэм биелэн тогтсон мэт үзэгдэнэм. Галидас. Үүлэн зардас.