МЭЛМЭС

мэлмэс хийх (а. Шингэн зүйлийн гэнэт халих; б. Сарны гэрэл гэнэт тусах).