МЭЛС

мэлс хийх (а. Гэнэт гэрэл, гэгээ гарах: мэлс хийн асах (гал, гэрэл зэргийн гэнэт дэлгэрэнгүй...

мэлс хийн асах гал, гэрэл зэргийн гэнэт асах
туяа мэлс хийн тусах туяа гэнэт тусах
мэлс хийн ойртох гэрэл, гэгээ татуулсаар гэнэт ойртох