МЭЛТГЭР

Мэлтийсэн байдал: мэлтгэр сар (мэлтийсэн сар).