ном ангилах
номыг хэрэгцээ, төрөл зүйлээр нь хуваан тавих