АНГИНАТАХ
/ анагаах /

Ангинаар өвдөх; хоолой ангинатах (хоолой өвдөх).