АНГИС

Өнгөрсөн жил хадсан тариан талбай - Өнгөрсөн жилийн ангисыг мал идэж, айл буусны мөр илхэн харагдах бөгөөд дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Харуул Алтай.