АНГИРЛАХ

Ангирын улаан шаргал өнгөтэй болох: ангирлан харагдах (шаргалтан харагдах) - Арын хангайн мод нь дэлгэрэнгүй... ААЗ.