АНГИНА
/ анагаах /

Хоолой үрэвсэх өвчин, бахуу: ангина тусах (хоолой өвдөх), ангина хүндрэх (хоолойны дэлгэрэнгүй...

ангина тусах

хоолой өвдөх

ангина хүндрэх

хоолойны өвчин хүндрэх