АНГИЛУУЛАХ

1. Анги болгон хуваалгах;


2. Ангилагдах: ноос ангилуулах (ноосыг урт богино, бүдүүн нарийнаар нь төрөлжүүлэн хуваах) - Түүхий эдийн эрхлэгч авчирсан ноосыг дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.