МАНИГАРДУУ

Манигар байрын: манигардуу царай (манигар маягийн царай).