МАНИЙ
/ яриа /

Бидний, манай - Түүх шастирын хуудас маний гараар эргэж... байна. Ч.Чимид. Шүлгийн түүвэр.