МАНИЙХ

Манигар болох - Манийх шахсан нүдээ анийлган байж харав. “Цог” сэтгүүл.